Om CFE

Stöd frimurerisk forskning, bli medlem i CFE du också!

SELL

US YOUR

BOOKS

Vad är Forskningslogen CFE?

:

Forskningslogen CFE – Kort presentation om en källa till kunskap

 

Allmänt

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE) grundades år 1997 och har sitt säte i Uppsala men ska verka inom hela SFMO och i alla de tio graderna. CFE:s syfte är att ”bedriva och främja forskning kring frimureriet och dess historiska och kulturella bakgrund, sociala miljö, samhälleliga roll och ideologiska utveckling, i första hand vad gäller det svenska frimurarsystemet”. Valspråket är Ad Fontes, vilket betyder Till källorna.

 

Forskningsresultaten ska spridas och vara tillgängliga för alla enheter och bröder. Detta sker genom att CFE dels ger ut skrifter och dels håller sammankomster (forskningsloger) med föredrag. CFE har två skriftserier:

 

  • En årsskrift som ges ut tillsammans med de andra nordiska ländernas forskningsloger där varje land bidrar med. Serien heter Acta Masonica Scandinavica, AMS. Den första årgången kom ut år 1998.
  • Ad Fontes, AF. Hittills har drygt 60 skrifter givits ut fördelade på alla tio grader samt ett dussintal som är gradlösa.

 

Förutom skriftserierna har CFE publicerat ett tiotal större bokverk som var och en har ett tema. Bland dessa märks Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik (2009), Frimurarnas hus. Byggnader och arkitekter i det svenska frimureriet (2010), Hertig Carl och det svenska frimureriet (2010) Caritas – frimurarnas välgörenhetsarbete (2014) och Svenskt frimureri under 1800-talet (2018).

 

De icke-gradbundna skrifterna finns till försäljning till alla bröder, de gradbundna kan lånas på biblioteken. Generellt gäller att författarna ansvarar själva för innehållet i alla skrifter och föredrag – det är inte SFMO:s officiella ståndpunkter eller tolkningar!

 

Medlemskap

Forskningslogen har över 500 medlemmar (ledamöter) som delas in i tre kategorier: korresponderande ledamöter (KL), 27 Arbetande ledamöter (AL) och seniorledamöter (SL), dvs. AL som fyllt 75 år. Ämbetsmännen ska vara Arbetande ledamöter och de rekryteras från hela SFMO.

Alla medlemmar i Svenska Frimurarorden är välkomna som korresponderande ledamöter i Forskningslogen. Kravet är att du betalar medlemsavgiften till din egen loge, fyller i CFE:s medlemsblankett och betalar årsavgiften till CFE, som för år 2020 är 490 kronor. För utländska frimurare krävs lägst grad III. Som medlem stödjer du den frimureriska forskningen och får årsboken Acta Masonica Scandinavica, personliga kallelser sammankomsterna och den elektroniska medlemstidningen Ecklöfwet. Du får även rätt att köpa och bära logens medalj.

 

Logeverksamhet

CFE har utvecklat en praxis med sex sammankomster per år varav tre i Uppsala och tre på andra platser. Det krävs inte medlemskap i CFE för att delta i sammankomsterna. Logen genomför tvådagars symposier vartannat eller vart tredje år. Det  hölls i Stamhuset i april 2018 och i Karlskrona hösten 2021, nästa planeras hösten 2023 i Helsingfors


  

Bring books in-store

Visit our website

Instant payment